8 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. Korea International Cooperation Agency (KOICA) ย่านชีฮึง เขตซูยอง ซองนัม โซนยอชิแด (So Nyeo Shi Dae) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฑูตประชาสัมพันธ์โครงการ 'น้ำเพื่อชีวิต' ขององค์กรการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Goodhands โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือด้านน้ำดื่มที่ใสสะอาด (จัดเตรียมน้ำดื่ม และเครื่องสูบน้ำ) รวมถึงด้านการศึกษา (สถานบันการศึกษา) ให้กับผู้ยากไร้ในประเทศที่ขาดแคลน
ที่มา : PINGBOOK ENTERTAINMENT - http://www.pingbook.com